Mitä tehdä, kun muutos ahdistaa ja stressi painaa päälle? Kysyimme tekoälyltä – Näin vastaa ChatGPT
Tekoäly terapeuttina
Mitä tehdä, kun muutos ahdistaa ja stressi painaa päälle? Kysyimme tekoälyltä – Näin vastaa ChatGPT
Esitimme ChatGPT-tekoälylle kymmenen kysymystä muutoksen aiheuttamasta stressistä. Kysyimme myös, onko tekoäly muutosmyönteinen. – En ole henkilökohtaisesti muutosmyönteinen tai -kriittinen, sillä olen tietokoneohjelma ja minulla ei ole henkilökohtaisia mielipiteitä, ChatGPT vastasi. Vastauksia ei ole muokattu.
Julkaistu 9.3.2023
Apu

1. Miksi uudet asiat aiheuttavat kuormitusta, vaikka ne olisivat mukavia?

Uudet asiat voivat aiheuttaa ihmiselle kuormitusta, vaikka ne olisivat mukavia, koska muutokset ja uudet tilanteet voivat olla stressaavia ja pelottavia. Uudet asiat voivat muuttaa ihmisen tavallista rutiinia ja aiheuttaa epävarmuutta tulevaisuudesta. Lisäksi uudet asiat voivat vaatia uuden oppimista ja sopeutumista, mikä voi olla henkisesti raskasta ja viedä aikaa ja energiaa. Uudet asiat voivat myös asettaa ihmiselle uusia odotuksia ja velvoitteita, mikä lisää painetta ja stressiä.

On tärkeää muistaa, että tämä on luonnollista ja että kaikilla ihmisillä on erilaisia reaktioita uusiin asioihin. Työpaikat ja yhteisöt voivat tarjota tukea ja resursseja ihmisille, jotta he voivat selviytyä uusista haasteista ja kokemuksista.

2. Mistä ihmisen taipumus stressaantua muutoksesta on peräisin?

Ihmisen taipumus stressata muutoksista johtuu evoluutiossa kehitetystä varovaisuuden ja varautumisen mekanismista. Aikanaan muutokset voivat merkitä uutta ja vaarallista tilannetta, ja keho reagoi stressaavilla hormonien vapautumisilla valmistautuakseen mahdolliseen uhkaan. Tämä mekanismi on säilynyt nykypäivään asti, vaikka monessa tapauksessa muutokset eivät ole enää uhkaavia.

3. Mitä itse asiassa pelkäämme, kun jännitämme muutoksia työpaikalla?

Ihmiset voivat pelätä monia asioita muutostilanteessa. Tärkeimmät pelot voivat liittyä:

 1. Työpaikan menetykseen: Muutostilanteessa ihmiset voivat pelätä menettävänsä nykyisen työpaikkansa ja jäävänsä ilman tulonlähdettä.
 2. Taloudelliseen epävarmuuteen: Muutostilanteessa ihmiset voivat pelätä taloudellisen tilanteensa heikkenemistä ja taloudellista epävarmuutta.
 3. Uuden oppimiseen: Muutostilanteessa ihmiset voivat pelätä uuden oppimisen ja tehtävien suorittamisen vaatimuksia ja kyvyttömyyttä selviytyä niistä.
 4. Muutoksen hallinnan puutteesta: Muutostilanteessa ihmiset voivat pelätä hallitsemattomuutta ja kyvyttömyyttä hallita muutoksia.
 5. Henkilökohtaiseen epävarmuuteen: Muutostilanteessa ihmiset voivat pelätä henkilökohtaista epävarmuutta ja tulevaisuuden epävarmuutta.

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä siitä, mitä ihmiset voivat pelätä muutostilanteessa. Pelot voivat vaihdella henkilöstä toiseen ja riippua eri tekijöistä, kuten henkilön henkilökohtaisesta taustasta ja tilanteesta.

Yli puolet on tyytyväisiä työhönsä

Kun EVA:n Asenne- ja arvotutkimuksessa kysyttiin 2019, onko vastaaja tyytyväinen työhönsä nykyisellä työnantajalla, yli puolet oli tyytyväisiä.

Työttömyyden uhka

Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrissa vastaajat arvioivat irtisanomisen tai lomautuksen uhkaa omalla kohdallaan seuraavan 12 kuukauden aikana. Lama 1990-luvun alussa, vuonna 2008 alkanut taantuma sekä korona-ajan alku erottuvat piikkeinä kuviossa.

4. Mistä muutosstressin tunnistaa?

Muutosstressi voi ilmetä erilaisilla fyysisillä, henkisillä ja käyttäytymiseen liittyvillä oireilla. Tärkeitä merkkejä muutos- stressistä ovat:

 1. Fyysinen ahdistus: Esimerkiksi hikoilu, sydämen lyöntitiheyden nousu tai vatsakivut.
 2. Henkinen stressi: Esimerkiksi unihäiriöt, pelko, huoli tai masentuneisuus.
 3. Emootioiden vaihtelut: Esimerkiksi hermostuneisuus tai ärtyneisyys.
 4. Kognitiiviset häiriöt: Esimerkiksi muistin heikkeneminen, keskittymisvaikeudet tai ajattelun sekavuus.
 5. Muutokset käyttäytymisessä: Esimerkiksi syömishäiriöt, päihteiden väärinkäyttö tai sosiaalisten suhteiden heikentyminen.

Jos huomaat useita näistä oireista, se voi olla merkki muutosstressistä ja voi olla hyödyllistä hakea apua.

5. Onko nyt työelämässä jotenkin poikkeuksellisen epävarmat ajat Suomessa?

Nykyinen työelämä on monilla aloilla haasteellista ja epävarmaa monista eri syistä, kuten talouden incontinency, teknologian nopea kehitys, globaalien kriisien ja pandemian aiheuttamat muutokset.

Suomessa koronapandemia on vaikuttanut erityisesti palvelualoille ja matkailu- ja ravintola-alan yrityksiin, joilla on ollut suuria vaikeuksia. Samalla on myös nähty positiivisia muutoksia, kuten etätyöskentelyn lisääntymistä ja uusien liiketoimintamallien syntymistä.

Kokonaisuudessaan voi sanoa, että nykyinen työelämä on Suomessa epävarmaa, mutta samalla se tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia ja mahdollistaa uudenlaisia tapoja tehdä töitä ja kehittää osaamista. On tärkeää olla valmis muutoksiin ja jatkuvasti kehittää itseään ja osaamistaan, jotta pystyy hyödyntämään uusia mahdollisuuksia ja vastaamaan haasteisiin.

”Todellakin voi olla että jatkuva itsensä kehittäminen ja uuden oppimisen vaatimukset voivat aiheuttaa henkilöstölle uuvumista ja stressiä työpaikoilla.”
ChatGTP

6. Eikö jatkuva itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen ole jo vähän 2010- lukulainen, vanhentunut mantra?

Ei, jatkuva itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen eivät ole vanhentunutta ajattelua, vaan pikemminkin ajattelutapa, joka on entistä tärkeämpi nykypäivän työelämässä. Työelämä ja teknologia kehittyvät nopeasti ja jatkuva oppiminen ja itsensä kehittäminen auttavat ihmisiä pysymään ajan tasalla ja kehittämään taitonsa vastaamaan uusia tarpeita ja haasteita. Tämä mahdollistaa myös uusien mahdollisuuksien hyödyntämisen ja työn kehittämisen. Joten, jatkuva itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen ovat tärkeitä taitoja, jotka auttavat ihmisiä menestymään ja pysymään mukana muuttuvassa työelämässä.

7. Eikö tällainen vaatimus myös uuvuta ihmisiä työpaikoilla?

Joo, todellakin voi olla että jatkuva itsensä kehittäminen ja uuden oppimisen vaatimukset voivat aiheuttaa henkilöstölle uuvumista ja stressiä työpaikoilla. Työpaikkojen odotukset voivat olla korkeita, ja työntekijöiden voi olla vaikea pysyä ajan tasalla kaikilla aloilla. Tämä voi lisätä henkilöstön kuormitusta ja johtaa burnoutiin. On tärkeää, että työpaikat tarjoavat riittävää tukea ja mahdollisuuksia henkilöstön kehittämiseen ja joustavuutta, jotta he voivat kehittää taitojaan ja pysyä mukana muuttuvassa työelämässä, ilman että heidän terveytensä ja hyvinvointinsa kärsivät.

8. Taidat olla aika muutosmyönteinen?

En ole henkilökohtaisesti muutosmyönteinen tai -kriittinen, sillä olen tietokoneohjelma ja minulla ei ole henkilökohtaisia mielipiteitä. Tavoitteenani on tarjota objektiivista ja perusteltua tietoa, ja minulla on koulutettu ymmärrys niistä hyödyistä ja haasteista, joita muutokset voivat tuoda työpaikkoihin ja yhteiskuntaan.

Lisääntyneet ja vähentyneet ammatit

Tilastokeskuksen tilastointi eniten yleistyneistä ja vähentyneistä ammateista vuosien 2010 ja 2021 väliltä näyttää toisaalta palvelu­ammattien voimakkaan kasvun varsinkin kotityössä, mutta samaan aikaan sen vähenemisen internetin takia esimerkiksi matkailualalla.

Yleisimmät aivotyön muodot

Työterveyslaitoksen tutkimus aivotyöstä osoittaa, että kuormittavimmalta tuntuu monen asian yhtäaikainen tekeminen sekä työhön tulevat häiriöt.

9. Miten suosittelisit suhtautumaan muutokseen?

Muutokseen suhtautuminen riippuu henkilöstä ja hänen henkilökohtaisista tarpeistaan ja kokemuksistaan. Kuitenkin, seuraavat vinkit voivat auttaa henkilöä suhtautumaan muutokseen positiivisemmin ja hallitummin:

 1. Muutoksen hyväksyminen: On tärkeää hyväksyä muutos ja ymmärtää, että se on osa elämää.
 2. Positiivinen asenne: Positiivinen asenne auttaa henkilöä näkemään muutoksen mahdollisuuksina ja haasteina, eikä uhkana.
 3. Luottamus omiin taitoihin: Muutokseen suhtautuminen helpottuu, jos henkilö luottaa omiin taitoihin ja kykyihinsä selviytyä muutoksista.
 4. Ajattele muutoksen pitkällä aikavälillä: Muutos voi tuntua haastavalta juuri nyt, mutta ajattelemalla sen pitkällä aikavälillä ja sen mahdollisuuksista voi auttaa henkilöä suhtautumaan siihen myönteisemmin.
 5. Etsi tukea: Muutos voi tuntua haastavalta yksin, joten on tärkeää etsiä tukea ystäviltä, perheeltä, kollegoilta tai terapeutilta.

Nämä vinkit eivät takaa, että muutos aina tuntuu helpolta tai positiiviselta, mutta ne voivat auttaa henkilöä suhtautumaan siihen paremmin ja hallitummin. On tärkeää muistaa, että muutoksen suhtautuminen on henkilökohtainen ja että jokaisella henkilöllä on oma tapansa suhtautua muutokseen.

10. Muuttuuko maailma nyt poikkeuksellista vauhtia (vai tuntuuko se vain siltä)?

Maailma muuttuu todella nopeasti ja usein poikkeuksellisella tavalla. Viime vuosikymmenen aikana on tapahtunut monia merkittäviä kehityksiä, kuten digitalisaation, tekoälyn ja globaalien yhteyksien kehityksen, jotka ovat muuttaneet tapaamme elää, työskennellä ja vuorovaikutella. Samanaikaisesti maailmamme kohtaa myös haasteita, kuten ilmastonmuutoksen, yhteiskuntien polarisaation ja pandemian, jotka vaativat meiltä nopeaa ja joustavaa reagointikykyä.

Tämä kaikki tekee maailmasta tuntuvan poikkeuksellisen nopeasti muuttuvalta, ja monet ihmiset kokevatkin olevansa ylitsepääsemättömän muutoksen keskellä. Kuitenkin, on tärkeä muistaa, että muutos on aina ollut luonteenomaista ihmiskunnan historialle ja se jatkuu tulevaisuudessakin. Tärkeintä on löytää tapoja selviytyä ja hyödyntää muutosta mahdollisuuksina ja mahdollisimman hyvin.

Artikkeli on tehty esittämällä sen kysymykset ChatGPT-tekoälylle. ChatGPT:tä on koulutettu syöttämällä sille valtavat määrät dataa, jonka pohjalta se muodostaa vastauksensa. Ohjelma kääntää sille suomeksi esitetyt kysymykset englanniksi eikä näin ollen ole vain suomenkielisen datan varassa. ChatGPT:n käyttämä data päättyy vuoteen 2021, mikä vaikuttaa sen tuottamiin vastauksiin.

Kuvan on tehnyt Midjourney-tekoäly. Kuva tehtiin syöttämällä tekoälylle toiveita: Androgyyni henkilö työskentelemässä modernissa toimistossa, mukana pelkoa ja stressiä, tyylinä kollaasi julistetyylillä.
Kommentoi »