Tuulilasi

Turun joukkoliikenneselvitys valmis – ratikka vai superbussi?


Turun ja Raision kaupungeissa ratkaistaan tämän vuoden aikana, tuleeko kaupunkeihin raitiotie vai superbusseja. Kaupungit ovat laatineet yhdessä valtion kanssa tarkentavan selvityksen Turun vuonna 2015 tekemän raitiotien yleissuunnitelman pohjalle.
Kuvat All Over Press

Selvityksessä on vertailtu raitiotie- ja superbussivaihtoehtoja Turussa. Yksi neljästä linjausvaihtoehdosta on osittain Raision alueella.

Varsinkin raitiotie ja lähes samanarvoisesti myös superbussi kokonaisvaltaisesti toteutettuina vastaavat hyvin kaupungin kasvun ja keskustan vetovoiman nousun, kestävään kaupunkirakenteen, sujuvan liikennejärjestelmän ja houkuttelevan joukkoliikenteen tavoitteisiin. Talouden kannalta superbussi on selkeästi raitiotietä kannattavampi. 

Linjausvaihtoehdoista parhaiten tavoitteisiin vastaa Varissuo-Raisio, talouden kannalta paras vaihtoehto on Varissuo-Runosmäki. Raitiotien yleissuunnitelman tarkennuksesta pyydetään lausuntoja ja mielipiteitä, jonka jälkeen asia etenee Turun kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Suunnittelun lähtökohtana on toteuttaa raitiotie- tai superbussiratkaisu, joka tukee kaupungin ja seudun kasvua ja kokonaisvaltaista kehittymistä. Turun asukasmäärä ja joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet nopeasti 2010-luvulla. Positiivinen rakennemuutos on osaltaan nostanut kasvuodotuksia. Turun seudun matkamäärien ennustetaan kasvavan lähes 30 % vuoteen 2050 mennessä. Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet seudullisen joukkoliikenteen Fölin aloitettua jopa viiden prosentin vuosivauhtia.

Korkealaatuisella joukkoliikenteellä voidaan tukea Turun ja seudun pitkäjänteistä kehittämistä joukkoliikenteeseen tukeutuen. Suunniteltujen reittien varrella on paljon maankäytön kehittämispotentiaalia. Turun Tiedepuiston ja keskustan kehittämisen kärkihankkeet sijoittuvat reittien varrelle.

”Joukkoliikenneratkaisu on Turulle tärkeä osa kestävää ja ilmastoystävällistä kaupunkikehitystä ja merkittävä askel matkalla hiilineutraaliksi kaupungiksi vuoteen 2040 mennessä”, sanoo Turun kaupunginjohtaja Minna Arve

”Joukkoliikenteen kehittäminen on tarpeen kasvavalla kaupunkiseudulla. Tavoitteena pitää olla, että mahdollisimman iso osa turkulaisista hyötyy sujuvammasta liikkumisesta. Liikkumisen helppous on osa arjen sujuvuutta, joukkoliikenteen imago ja nopeus vaikuttavat halukkuuteen käyttää joukkoliikennettä”, Arve jatkaa.

”Hyvin toimiva joukkoliikenne parantaa koko seudun asemaa kilpailtaessa parhaista työntekijöistä ja yrityksistä. Raisioon ulottuva linjasto tukee myös Raision keskustan uudistumista ja E18-kehätiehanketta”, toteaa Raision kaupunginjohtaja Ari Korhonen.

Molemmissa ratkaisuissa saman tyyppisillä periaateratkaisuilla pyritään samoihin kaupunkikehitysvaikutuksiin, asiakaspalvelun tasoon sekä viihtyisyyden parantamiseen. Myös teknisesti, esimerkiksi tilantarpeiltaan, ratkaisut ovat saman tyyppisiä.

”Sekä raitiotie että superbussi ovat kokonaisvaltaisen kaupunkikehityksen kannalta kiinnostavia vaihtoehtoja. Molemmat edellyttävät läpimenevästi tinkimätöntä laatua toteutuksessa”, sanoo Turun kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen

Superbussin suunnitteluperiaatteet vastaavat raideratkaisua

Lisäselvityksissä on tutkittu tasavertaisina vaihtoehtoina raitiotietä ja superbussia ja näitä on vertailtu runkobussijärjestelmään. Linjausvaihtoehdot ovat molemmissa samat. Kaikki linjausvaihtoehdot lähtevät Varissuolta. Linjan toisen pään päätepysäkille on neljä vaihtoehtoa: Raisio, Länsikeskus, Runosmäki ja Matkakeskus. Varikko sijaitsee sekä raitiotie-, että superbussimallissa Rieskalähteentiellä lukuun ottamatta Varissuo-Matkakeskus -raitiotielinjaa, jossa varikko sijaitsee Itäharjulla.

Superbussin lähtökohtana on ollut ”suunnittele raideratkaisua, toteuta bussilla” -periaatteen mukaisesti. Superbussille toteutetaan täysin vastaavat järjestelyt ja tavoitteena on sama laatutaso kuin raitiotiellä. Superbussilla olisi samat etuudet ja pysäkit kuin raitioliikenteellä.

Superbussi taloudellisempi, raitiotie tunnetaan paremmin

Selvityksen mukaan raitiotie vastaa asetettuihin tavoitteisiin parhaiten seuraavien kriteerien valossa: kilpailukyky, kasvu ja vetovoima, kaupunkirakenteen tiivistäminen, joukkoliikenteen käytön lisääminen sekä kaupunkikuvan viihtyvyys. Monelta osin erot raitiotien ja superbussin välillä ovat kuitenkin melko pieniä ja perustuvat raitiotien hyviin kokemuksiin ja tunnettavuuteen. Superbussin osalta suurimpana riskinä on se, että tavoiteltuja ja arvioituja vaikutuksia ei saavuteta, erityisesti mikäli suunnitellusta laatutasosta tingitään.

Talouden kannalta superbussi on selkeästi kannattavampi investointi. Runkobussi vastaa asetettuihin tavoitteisiin huonommin kuin raitiotie tai superbussi.

Linjausvaihtoehdoista yleisesti parhaiten asetettuihin tavoitteisiin vastaa Varissuo-Raisio. Kyseisellä linjauksella on eniten kaupunkikehitysmahdollisuuksia ja matkustajia. Talouden kannalta paras vaihto-ehto on Varissuo-Runosmäki.

Yhden raidelinjan kustannuksilla saa useita superbussilinjoja

Kustannukset koostuvat sekä raitiotiellä että superbussilla infrastruktuuri-investoinnista, varikkoinvestoinnista sekä kalustoinvestoinneista. Infrastruktuurin investointikustannukset ovat raitiotievaihtoehdoilla 166 – 293 miljoonaa euroa ja superbussivaihtoehdoilla 63 – 123 miljoonaa euroa. Kustannusarviot tarkentuvat suunnittelutarkkuuden kasvaessa. Yleissuunnitelmavaiheessa kustannusarvion tarkkuus on tyypillisesti noin +- 25 prosenttia, mistä johtuen kustannusarvio sisältää 15 prosentin riskivarauksen yllättäville kustannuksille. Varikon ja kaluston investointikustannukset kuoletetaan liikennöintikustannusten yhteydessä.

Varissuo-Runosmäki -raitiotielinjan investoinneilla voitaisiin karkean laskelman mukaan toteuttaa Varis-suo-Runosmäki -superbussilinjan lisäksi myös muita superbussilinjoja. Näin superbussille pystyttäisiin rakentamaan raitiotietä nopeammin verkosto, joka kattaa suuremman osan kaupungista ja sen kasvusta.

Tavoitteena on, että asia esitetään Turun kaupunginvaltuuston päätettäväksi kesällä 2018.

Julkaistu: 5.2.2018