Tuulilasi

Tämä suomalaismies ”keksi” Kian 7 vuoden takuun


Suomalainen Panu Väinämö keksi Kian autojen 7 vuoden takuun. Hän vastaa Kian viestinnästä ja kokemusmaailmasta Euroopassa.
Kuvat Kia

Kuka olet ja mitä teet Kialla?

”Olen Panu Väinämö tai Vai­na­mo, jok­si se on enimmäkseen maa­il­mal­la väänty­nyt. Olen juu­ril­ta­ni sa­vo­lai­nen, mikä on ehkä aut­ta­nut so­peu­tu­maan eri mai­den kult­tuu­rei­hin, kie­liin ja tapoihin vii­meis­ten 27 vuo­den ai­ka­na, jot­ka olen viettänyt Suo­men ul­ko­puo­lel­la.”

Miten päädyit aikoinaan Kialle töihin?

”Olin vuon­na 2006 jo va­kais­sa ai­keis­sa lähteä pois au­toa­lal­ta, mut­ta sain sil­loin niin kiin­nos­ta­van tar­jouk­sen Kial­ta, et­tei siitä voi­nut kieltäytyä. En puhu ra­has­ta, vaan siitä us­ko­mat­t­masta määrätie­toi­suu­des­ta ja sitou­tu­mi­ses­ta, jota ais­tin kor­po­raa­tion joh­dos­ta. Oli siis ai­van pak­ko mennä ta­loon kat­so­maan, oli­ko asia to­del­la­kin niin – ja oli­han se.”

Sinulla oli aikoinaan iso rooli siinä, kun Kia lanseerasi 7 vuoden takuun. Miten tuo takuu syntyi?

”Olim­me val­mis­tau­tu­mas­sa lan­see­raa­maan en­simmäistä Kia cee’d -mal­lia heti Kial­le tul­tua­ni. Auto oli en­simmäinen Kian mal­li, joka oli suun­ni­tel­tu Eu­roo­pas­sa ja muo­toil­tu eu­roop­pa­lai­sia var­ten. Sitä ryh­dyt­tiin myös val­mis­ta­maan Eu­roo­pas­sa. Sain idean mul­lis­ta­vas­ta ta­kuus­ta ja saa­mie­ni kus­tan­nusar­vioi­den perusteel­la seit­semän vuo­den ta­kuu oli­si huo­mat­ta­vas­ti edul­li­sem­pi vaih­toeh­to kuin vuo­si­kausien mainoskam­pan­jat hyvästä laa­dus­ta. Kun sain vielä ylimmän joh­don va­kuut­tu­neek­si asias­ta, olim­me val­miit lan­see­raa­maan seit­semän vuo­den ta­kuun Pa­rii­sin au­tonäyt­te­lyssä 2006. Lop­pu on­kin his­to­ri­aa.”

Mikä on takuun merkitys Kialle?

”Ta­kuun mer­ki­tys on muut­tu­nut ajan myötä. Aluk­si se oli val­ta­va ih­me­tyk­sen aihe, joka sai ih­mi­set jälleenmyy­jien luok­se kum­mas­te­le­maan au­toa, jol­la oli seit­semän vuo­den ta­kuu. Tänä päivänä kai­kil­la Kian mal­leil­la on seit­semän vuo­den ta­kuu ja sitä pi­detään jo it­sestään selvänä Kian ja asiak­kai­den väli­sessä suh­tees­sa. Pitkä ta­kuu tu­kee kestävää asia­kas­suh­det­ta.”

”Tärkeintä on kui­ten­kin ymmärtää ta­kuun mer­ki­tys Kian os­ta­jal­le. Pitkä ta­kuu ta­kaa en­sinnäkin pitkän mielen­rau­han. Moni ei tule kui­ten­kaan aja­tel­leek­si ta­kuun ehkäpä suu­rin­ta vah­vuut­ta: jos omis­tat Kian kol­me vuot­ta ja ha­luat sit­ten vaih­taa sen uu­teen, au­tol­la­si on edel­leen pi­dem­pi ta­kuu kuin lähes kai­kil­la mark­ki­noil­la ole­vil­la uusil­la au­toil­la.”

Kian on ottanut jättimäisiä harppauksia eteenpäin merkkinä viime vuosina. Mihin Kian menestys perustuu?

”Kian me­nes­tyk­sen ta­ka­na on mon­ta pe­rus­pi­la­ria. En­sinnäkin alan muo­toi­lu­gu­run Peter Schreyerin käden jälki näkyy har­mo­ni­se­na ja silmää le­pyttävänä muo­toi­lu­na, mikä ei pro­vo­soi eikä hyökkää päälle. Kia on pa­nos­ta­nut ai­van us­ko­mat­to­man pal­jon laa­dun ke­hittämi­seen vii­mei­sen kym­me­nen vuo­den ai­ka­na. Par­haim­pa­na osoi­tuk­se­na siitä ovat Kian saa­mat ykkössi­joi­tuk­set ar­vos­te­tus­sa J.D. Power -laa­tu­tut­ki­muk­ses­sa.”

”Auto on Suo­mes­sa aina suu­ri in­ves­toin­ti. Huo­li­mat­ta jat­ku­vis­ta harp­pauk­sis­ta laa­dun nos­ta­mi­sek­si, Kia ei poik­kea pe­rus­fi­lo­so­fias­taan, joka ta­kaa pal­jon vas­ti­net­ta asiak­kaan ra­hoil­le. Riip­pu­mat­ta minkä ko­ko­luo­kan auto asia­kas­ta kiin­nos­taa, Kian mu­ka­na saa aina huo­mat­ta­vas­ti enemmän hyödyl­li­siä va­rus­tei­ta il­man lisähin­taa. Val­veu­tu­nut asia­kas huo­maa tämän asian hy­vin pi­kai­sil­la hin­ta­ver­tai­luil­la ja se on myös yksi Kian me­nes­tyk­sen kul­ma­ki­vistä.”

Kia on esitellyt vuonna 2017 peräti neljä uutta mallia, joista kaksi – Stonic ja Stinger – ovat täysin uusia. Näistä ylellinen Stinger on Kian uusi lippulaivamalli. Mikä on Stingerin merkitys Kialle?

”Stin­ge­rin mer­ki­tystä ei voi ko­ros­taa lii­kaa. Stin­ger tu­lee vah­vis­ta­maan Kian brändiä enemmän kuin kaik­ki muut mal­lit tähän men­nessä yh­teensä.”

Jatkuuko Kian mallitykitys myös vuonna 2018?

”Kyllä jat­kuu. Kaik­kein mer­kittävin uu­tuus vuon­na 2018 tu­lee ole­maan täyden uu­dis­tuk­sen ko­ke­va cee’d-mal­lis­to vuo­den toi­sel­la puo­lis­kol­la. Sen mal­lin lan­see­raus tu­lee sisältämään pal­jon asiak­kai­ta ilah­dut­ta­via yllätyk­siä.”

(Lähde: Kia)

Julkaistu: 27.12.2017