Tuulilasi

Takaisinkutsut ja huoltokampanjat kaikkien autoilijoiden tietoon

Takaisinkutsut ja huoltokampanjat kaikkien autoilijoiden tietoon
Ajoneuvohallintokeskus julkaisee automallien takaisinkutsukampanjat tapauksissa, joissa auton maahantuoja tai valmistaja on katsonut autossa esiintyvän vian vaarantavan liikenneturvallisuutta. AKE:n luettelo on kuitenkin selvästi suppeampi kuin samoista automalleista muualla julkaistut tiedot, jotka saaqttavat koskea myös huoltokampanjoita. Pitkät takuuajat ovat nyt muuttamassa vikoja ja korjauksia koskevan tiedon julistamista ja hyödyntämistä..

Informaatio kilpailukeinona

Liikenneturvallisuuden vuoksi pidetään selvänä, että autojen takaisinkutsuja koskeva tieto on helposti saatavissa. EU:n komissio katsoo asiaa kuitenkin laajemmin. Se pitää hyvin tärkeänä, että auton huolto- ja korjaustoimintaan liittyvä informaatio on vapaasti kaikkien huoltopalveluja tarjoavien käytettävissä. Se lisää kilpailua, mistä kuluttaja saa hyötyä. Aikaisemmin valmistajat ovat pyrkineet rajoittamaan tällaisen tiedon saatavuutta. Nyt EU vaatii valmistajia entisestään vapauttamaan tieton saatavuutta.

Tiedon rajoittaminen ja monopoli

EU:n vaatimukset jäävät kuitenkin kauas siitä, mitä USA:ssa autojen valmistajilta vaaditaan. Siellä kilpailun mielletään laajemmin. Myös mahdollisuus, että auton omistaja itse huoltaa ja korjaa autoaan sisältyy vapaaseen kilpailuun.  Siksi valmistajalla on velvoite antaa autoa koskeva tieto huolto- ja korjausohjeineen myös auton omistajalle. Jos valmistaja rajoittaa tällaisen tiedon antamista, se voi joutua syytteeseen monopolipyrkimyksistä. Se voi tulla valmistajalle kalliiksi.

Huoltokampanja ei ole takaisinkutsu

Takaisinkutsussa on kysymys viasta, jossa useimmiten on yhteys myös liikenneturvallisuuteen. Mutta valmistaja informoi huoltoverkostoaan myös erilaisista huoltokampanjoista. Ne sisältävät erilaisia  tarkastuksia, varmistuksia, säätötoimenpiteitä ja ehkä korjauksia. Niillä saattaa olla vaikutuksia auton kestävyyteen, vaikka liikenneturvallisuus ei vaarannu. 

Varsinkin käytettyä autoa ostava on hyvin kiinnostunut sekä takaisinkutsuista että huoltokanpanjoista.  Jos ostaja saa helposti tietoja siitä,  millaisia huoltokampanjoita eri automalleihin on liittynyt sekä onko kiikarissa vaihtoehtona olevassa autoyksilössä kaikki valmistajan taholta ilmoitetut  tarkastuskohteet ja korjaukset tehty, voi välttyä "sian ostamiselta säkissä".

Aikaisemmin valmistajat eivät olleet halukkaita jakamaan huoltokampanjoistaan tietoja julkisuuteen. Nyt  EU:n vaatimukset vapaamman huolto- ja korjausinformaation jakamisesta ovat muuttaneet tilannetta. Lisäksi valmistajat ovat alkaneet oivaltaa, että huoltokampanjoita koskevan tiedon jakaminen saattaa tarjota huomattavia  kilpailuetuja. Ne tulevat selkeästi näkyviin, kun takuut venyvät pidemmiksi.

Ajoneuolaki 86 § Ajoneuvon korjausvelvoite

Jos Suomessa liikenteessä käytettäväksi hyväksytyssä M1- tai L-luokan ajoneuvomallissa tai osassa tällaista mallia olevista ajoneuvoista todetaan virhe tai poikkeama, joka aiheuttaa merkittävää vaaraa liikenneturvallisuudelle tai huomattavaa haittaa ympäristölle, ajoneuvomallin valmistajan, valmistajan edustajan ja maahantuojan tulee ilmoittaa Ajoneuvohallintokeskukselle kaikki voimassa olevat takaisinkutsukampanjat, korjattavat kohteet ja suoritetun korjauksen tunnistusmerkinnät heti, kun ajoneuvon valmistaja on aloittanut tällaisen ajoneuvomallin takaisinkutsukampanjan Suomessa tai muualla ETA-alueella. Ajoneuvon valmistaja, valmistajan edustaja ja maahantuoja ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että virhe tai poikkeama korjataan kaikista Suomessa käytössä olevista ajoneuvoista. Ajoneuvon valmistajan, valmistajan edustajan ja maahantuojan tulee ilmoittaa Ajoneuvohallintokeskukselle, kun takaisinkutsukampanja on suoritettu ja kaikki ajoneuvot korjattu.

Jos ajoneuvomallin valmistaja, valmistajan edustaja tai maahantuoja laiminlyö 1 momentissa tarkoitetun takaisinkutsukampanjaa koskevan ilmoitusvelvollisuuden, Ajoneuvohallintokeskus voi asettaa uhkasakkolaissa tarkoitetun uhkasakon ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöneelle.

Jos kaikkia 1 momentissa tarkoitettuja ajoneuvoja ei ajoneuvon valmistajan, valmistajan edustajan tai maahantuojan toimin saada korjautettua, kyseisen tahon on ilmoitettava korjaamattomien ajoneuvojen valmistenumerot Ajoneuvohallintokeskukselle.

Ajoneuvohallintokeskuksen tulee toimittaa korjaamattomien ajoneuvojen omistajille kehotus viedä ajoneuvonsa korjattaviksi. Katsastustoimipaikka voi antaa korjauskehotuksen ajoneuvon omistajalle tai haltijalle myös määräaikaiskatsastuksen yhteydessä. Ajoneuvohallintokeskus voi tekemällä liikennekäytöstä poistoa koskevan merkinnän rekisteriin, määräämällä ajokieltoon tai muilla keinoin estää sellaisen ajoneuvon käytön, jota ei kehotuksesta huolimatta viedä korjattavaksi.

Velvollisuudesta korvata viallisen ajoneuvon korjaus säädetään kuluttajansuojalaissa (38/1978).

Pitkät takuut

Opelin 6 vuoden ”elinikäinen” takuu rajautuu 160 000 kilometriin. Kian 7 vuoden takuun rajana on 150 000 kilometriä. Kumpikin merkki pyrki takuun avulla lisäämään otettaan merkin huolto- ja korjaamomarkkinoista. Samalla halutaan lujittaa suhdetta asiakkaaseen. Se puolestaan lisää  merkkiuskollisuutta autoa vaihdettaessa.

Jos ostaa käytetyn Kian tai Opelin, johon valmistaja uutena on antanut pitkän takuun, otaja pitää varmana, että kaikki autoon kohdistuvat huoltokampanjat on asianmukaisesti hoidettu. Autossa ei ole piileviä vikoja, ja autoa on hoidettu valmistajan ohjeitten ja vaatimusten mukaisesti.

Takuuehdoilla ei kuitenkaan saa rajoittaa kuluttajan huolto- ja korjaamopaikkojen valintaa. Siksi  valmistajien on ollut pakko hyväksyä merkkiorganisaation ulkopuolellakin tapahtuvat korjaukset silloin, kun käytettävät osat, työssä tarvittavat välineet ja huolto- ja korjaamisosaaminen täyttävät valmistajan asettamat vaatimukset.  EIkä valmistaja saa estää kilpailevia organisaatioita saamasta huoltokampanjoita ja takaisinkutsuja koskevaa informaatiota.

Huoltohistoriasta tulee kilpailukeino

Valmistajalla on kuitenkin käsissään merkittävä kilpailuetu, jota kilpailijoilla ei ole. Merkkiverkosto  voi ylläpitää oman merkkinsä autojen huolto- ja korjaamokäynneistä lajaa jopa koko auton elinkaaren kattavaa "päiväkirjaa".  Edellytyksenä on tietysti se, että merkin huoltotoimintaan valtuutetut korjaamot ja huoltopaikat syöttävät yhteiseen tietojärjestelmään huoltamiensa autojen kaikki huolto- ja korjaustyöt. Pitkän takuun myöntävä valmistaja ylläpitää ja päivittää tätä tietoa sekä jakaa tiedot kaikkien merkin korjaamojen käytettöön. Silloin ei ole väliä sillä, missäpäin Eurooppaa auto milloinkin on käynyt huollossa.

Jos myös auton omistaja saa mahdollisuuden saada tietoa käytettynä ostetettavan auton huoltohistoriasta, hänen mahdollisuutensa varmistua auton asianmukaisesta huoltamisesta i paranee merkittävästi. Tällaisia autoja on helpompi myydä käytettynä, ja niistä saa myös paremman hinnan.

Huoltohistorian kirjaaminen valomistajan tietojärjestelmään ei ole auton omistajallekaan yhdentekevä asia. Hänen kannattaa tarkoin pohtia, missä huoltotyö kannattaa teettää. Merkkiorganisaation ulkopuolella tehdyt työt eivät tule valmistajan ylläpitämään tietokantaan. Lisäksi auton omistaja joutuu kantamaan riskin siitä, että  osa valmistajan ilmoittamista  tarkastus-, huolto- korjaustoimenpiteistä  jää tekemättä.

Valtavan tietojärjestelmän  ylläpito

Keskitetty ajantasainen huoltotoimenpiteistä kertova tietokanta on valtava tietojärjestelmä. Sellaisen toteuttamisesta on haaveiltu jo ainakin 30 vuoden ajan. Nyt tekniset edellytykset mahdollistavat järjestelmän toteuttamisen.

Jos valmistaja kysyy, mistä raha tiedon jatkuvaan päivittämiseen ja ylläpitoon saadaan, Veikkaan, että esimerkiksi Google saattaisi olla kiinnostunut tarjoamaan apuaan. Sitä kiinnostaisi varmasti, jos autojen omistajat haksivat oman autonsa päivitetyn huoltohistoriatiedon Goglen hakukoneista.

Mistä tieto huoltokampanjoista ja takaisinkutsuista?

Ennenkuin keskitettyä palvelua huoltokampanjoista ja korjauksista on tarjolla, autoilijan on itse osattava etsiä tietoa laajemmin kuin AKE Suomessa jakaa. Tällaista tietopa jakavia informaatiolähteitä on useita. Alla on niihin linkkejä:

TL-verkkotoimitus/ JV

Julkaistu: 11.8.2010
Kommentoi »