Tuulilasi

Raskaan liikenteen massat ja mitat nousevat - tiet kurjistuvat


Vaikka Suomen maantiet eivät kestä nykyistenkään painojen alla, maan hallitus on suuressa viisaudessaan päättänyt korottaa raskaimpien ajoneuvoyhdistelmien kokonaismassaa yli 27 %. Jopa 76 tonnin yhdistelmät salliva muutos tulee asetukseen kevään kuluessa, ja voimaan se tulee joskus myöhemmin. Päätös tulee lisäämään maaseudun sorateiden määrää merkittävästi.
Teksti Tapio Ketonen
Kuvat A-lehtien kuvatoimitus

Hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittinen ministerityöryhmä esittää, että raskaan liikenteen kaluston enimmäismassoja ja -mittoja korotetaan. Ministerityöryhmän mukaan korotuksen tavoitteena on edistää Suomen kilpailukykyä, vähentää liikenteen ympäristöpäästöjä sekä alentaa logistiikkakustannuksia.

Ministerityöryhmä linjasi sekä pysyviä että väliaikaisia korotuksia. Jatkossa Suomen tieverkolla suurin sallittu ajoneuvoyhdistelmän kokonaispaino saisi olla 60 tonnin sijasta 76 tonnia. Ministerityöryhmä esittää myös viiden vuoden väliaikaisia korotuksia. Väliaikaisella korotuksella halutaan tasoittaa kuljetusalan yritysten investointeja pidemmälle ajalle.

Liikenne- ja viestintäministeriön tilaamien selvitysten ja laskelmien mukaan suurempien raskaan liikenteen ajoneuvojen salliminen toisi huomattavia taloudellisia hyötyjä. Liikenneviraston arvioiden mukaan ehdotettujen muutosten vuosittaiset logistiikkakustannusten säästöt olisivat ensimmäisinä vuosina noin 60 miljoonaa euroa ja kasvaisivat tämän jälkeen noin 200 miljoonaan euroon vuodessa. Tässä luvussa on otettu huomioon massamuutosten aiheuttamat lisäkustannukset liikenneverkolle. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen VTT:n selvitysten mukaan päästökustannukset vähenisivät.

Mitä se merkitsee?

Ministerityöryhmän ehdotus mitta ja massa -strategian osatoteutukseksi:

1. Kokonaismassojen pysyvä korotus

4 -akselinen kuorma-auto 32 t -> 35 t 5 -akselinen kuorma-auto 38 t -> 42 t 8 -akselinen ajoneuvoyhdistelmä (60t) -> 68 t 9 -akselinen ajoneuvoyhdistelmä (60t) -> 76 t 4 -akselisen auton siltasääntölievennys Yli 44 t:n yhdistelmän siltasääntölievennys

2. Kokonaismassojen 5 vuoden väliaikainen korotus (hankintapiikin/markkinahäiriön tasoittamiseksi)

- 2 akselinen kuorma-auto 18 t -> 20 t 3 akselinen kuorma-auto 26 t ->28 t kuorma-auton 3 akselinen teli 24 t >27t 7 -akselinen ajoneuvoyhdistelmä 60 t -> 64 t

3. Korkeuden lisäys

4,2 m->4,4 m

Valtiontalouden kehyspäätös tuo hieman lisää määrärahoja väylähankkeisiin. Vuonna 2014 lisäys on 113 miljoonaa euroa ja vuonna 2015 58 miljoonaa. Lisäyksistä 50 miljoonaa euroa osoitetaan jo päätettyjen ja meneillään olevien hankkeiden tehokkaaseen läpiviemiseen. Väyläinvestoinneista leikataan 100 miljoonaa euroa vuodessa vuodesta 2016 alkaen, rahat siirretään liikenneverkon pieniin investointeihin ja ylläpitoon.

Tieverkon kunnostukseen suunnataan kehyskaudella 2014-2017 yhteensä 55 miljoonaa euroa lisärahoitusta, jolla pyritään korjaamaan logistisesti kriittisimpiä kohteita. Raskaan liikenteen mittojen ja massojen korotuksilla sekä suunnitelluilla väyläparannuksilla hallitus arvelee saavutettavan 80-160 miljoonan euron vuotuiset säästöt logistiikkakustannuksissa. Pitkällä aikavälillä kuljetuskustannushyödyt saattavat nousta jopa 3 miljardiin euroon. Hallituksen mukaan muutos helpottaa osaltaan elinkeinoelämän mahdollisuuksia sopeutua rikkidirektiivin aiheuttamiin kustannuksiin.

Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen asetusmuutoksen. Seuraavaksi liikenne- ja viestintäministeriö pyytää sidosryhmien näkemykset säännösmuutosten voimaantuloaikataulusta ja niiden edellyttämistä toimenpiteistä sekä vaikutuksista.

SKAL: Ei nykykuntoisille teille

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, entinen Kuorma-autoliitto, ei pidä hallituksen suunnitelmia järkevinä. Maantiet rappeutuvat jo nyt, ja luvatut tiemäärärahojen lisäykset eivät riitä kattamaan korjaustarpeita. Maanteille joudutaan asettamaan paikallisia painorajoituksia, jotka haittaavat kuljetuksia.

Uusien mittojen ja massojen hyödyntäminen vaatii myös mittavia investointeja kalustoon.  SKAL arvioi, että uusien mittojen ja massojen täysimääräinen hyödyntäminen vaatisi kuljetusyrittäjiltä 1,4-4,5 miljardin euron kalustoinvestoinnit. Tämä on suuri summa verrattuna maanteiden tavaraliikenteen noin 5 miljardin euron vuotuiseen liikevaihtoon.

SKAL ei liioin usko hallituksen laskelmiin saavutettavista hyödyistä. Sitäpaitsi laskelmien perusteita ei ole julkistettu. Esimerkiksi kappaletavaraliikenteessä ei pystytä hyödyntämään nykyistäkään 60 tonnin kokonaismassarajaa.

Liikennevirasto arvioi, että teihin ja siltoihin vaaditaan miljardiluokan investoinnit seuraavan kymmenen vuoden aikana. SKAL ei usko, että tästä riittää rahaa alemman tieverkon tarpeisiin. 

Julkaistu: 2.4.2013