Tuulilasi

Kylmäainesota kiihtyy - Saksalaiset vastaan jenkit

Kylmäainesota kiihtyy - Saksalaiset vastaan jenkit
Saksalaiset autonvalmistajat ovat yhteistuumin ryhtyneet vastustamaan EU:n ilmastointijärjestelmiä koskevaa direktiiviä. Se edellyttäisi, että autojen ilmastointilaitteissa ryhdyttäisiin käyttämään uutta kylmäainetta. Saksalaisvalmistajat pitävät ainetta liian vaarallisena ja vativat siirtymäaikaan jatkoa.
Julkaistu: 12.3.2013

EU-direktiivi 2006/40/EY vaatii, että 1.1.2011 jälkeen tyyppihyväksyttävissä autojen ilmastointilaitteissa ei saa käyttää kylmäainetta, jonka kasvihuonevaikutus (GWP, Global warming potential) on suurempi kuin 150. Lähtökohtana on hiilidioksidi, jolle tämä arvo on 1. Nykyisin käytössä olevalla R-134A:lla se on 1 430.

Uusi aine on nimeltään R-1234yf, siitä käytetään myös nimeä HFO-1234yf. Sen kasvihuonevaikutus on vain 4. Niinpä se olisi tässä suhteessa ihanteellinen. Daimlerin tutkimukset viime vuonna kuitenkin osoittivat, että aine saattaa syttyä palamaan. Niinpä Daimler ilmoitti, että se e tule käyttämään tätä ainetta autoissaan.

Nyt myös muut saksalaisvalmistajat ovat liittyneet Daimleriin. Myös Audi, BMW, Porsche ja Volkswagen ovat ilmoittaneet, että ne pitvät hiilidioksidia parempana vaihtoehtona kylmäaineeksi. Se vaatii kuitenkin suuria muutoksia ilmastointilaitteiden rakenteisiin, ja siksi ne haluavat käyttää toistaiseksi nykyistä R-134a -ainetta.

Daimler on vaatinut vielä puolen vuoden lisäaikaa R-134a:n käytölle, ja nyt myös Saksan hallitus tukee tätä vaatimusta. On ilmeistä, että muutkaan autoteollisuusmaat eivät pane pahakseen lykkäystä, sillä uusi kylmäaine on kallista.

Uuden aineen haitaksi todetaan Saksassa myös se, että se tuottaa kuumentuessaan fluorivetyä. Se on hengenvaarallista ainetta, joka menee ihon läpi ja syövyttää luuta.

Amerikka vastaan Eurooppa

Asiassa on myös jonkilaisia maaottelun piirteitä. Uutta kylmäainetta valmistaa ainoastaan amerikkalaisten Honeywellin ja DuPontin yhteinen tehdas. Aineen valmistus ei ole muille mahdollista, sillä yhtiöt omistavat valtaosan tähän tarvittavista patenteista. Tilanne näkyy myös hinnoittelussa, saksalaistietojen mukaan yksi kilogramma R-134a:ta maksaa 15 euroa, mutta R-1234yf:n kilohinta on noin 300-350 euroa.

Kyseessä on siis merkittävä kustannustekijä, joka nostaa autojen hintaa. Kylmäainetta tarvitaan jokaiseen autoon noin 500-900 grammaa, joten kysymys on suurista summista. Aivan varmasti tämäkin on yksi syy siihen, että saksalaiset vastustavat uutta kylmäainetta.

Eikä aivan merkityksetöntä liene sekään, että saksalaisia pännii amerikkalaisten monopoliasema. Amerikkalainen SAE, Society of Automotive Engineers, kannattaa varauksetta R-1234yf:n käyttöä. Kun Daimler viime syyskuussa ilmoitti, ettei se ryhdy käyttämään tätä ainetta, SAE perusti asiaa tutkimaan asiantuntijaryhmän, johon kutsuttiin tärkeimmät autonvalmistajat mukaan. Mukaan lähtivät myös saksalaiset Daimler ja BMW sekä Audi koko VW-konsernin edustajana. Muut osanottajat olivat Chrysler/Fiat, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Jaguar Land Rover, Mazda, PSA, Renault ja Toyota.

Asiantuntijaryhmän toiminta ei kuitenkaan miellyttänyt saksalaisia, ja ne päättivätkin helmikuussa erota työryhmästä. Perusteluksi Daimlerin edustajat kertoivat, että työryhmän toiminta perustui liiaksi olettamuksiin, joita ei tueta tilastollisesti. Tulokset olivat näin vesitettyjä. Tästä syystä Daimler päätti irtautua työryhmästä.

Audin edustaja perusteli eroa sillä, että työryhmä ei suorittanut mitään uusia testauksia vaan teki pelkästään empiirisiä kokeita. "haluamme, että osoitetaan yksiselitteisesti kylmäaineen olevan turvallista", hän totesi.

Myös BMW erosi työryhmästä. "Eroamme työryhmästä, koska emme pidä testejä riittävinä, jotta niiden perusteella voitaisiin riittävästi arvioida ajoneuvojen turvallisuutta", BMW:n edustaja ilmoitti.

Rivit sekaisin muuallakin

Asia koskettaa läheisesti myös pelastusalaa. Saksalaiset Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (vfdb) eli Saksan palontorjuntaliitto ja Deutscher Feuerwehrverband (DFV), Saksan palokuntien yhdistys ovat antaneet asiasta lausunnon, jonka mukaan uuden aineen käyttöönotto ei sisällä mitään riskejä.

Sen sijaan Saksan palokuntalaisten ammattiliitto Berufsverband Feuerwehr vaatii, että R-1234yf:n käyttö kiellettäisiin, koska se muodostaa yksiselitteisen vaaran sekä onnettomuuteen joutuneissa ajoneuvoissa oleville että heitä auttaville palo- ja pelastushenkilöille. Tätä tuskin tapahtuu, silä Saksassa lasketaan jo mnyt olevan liikenteessä noin 10 000 autoa, joissa tätä ainetta käytetään.

Saksalainen ympäristöjärjestö Deutsche Umwelthilfe vaatii jälleen sekä R-1234yf:n että myös R-134a:n käytön kieltämistä autojen ilmastointilaitteissa. Se tukee Daimleria ja Volkswagen-konsernia siinä, että ainoa oikea kylmäaine on hiilidioksidi. Järjestö muistuttaa, että jo vuonna 2008 ja 2009 se sekä liittovaltion tutkimuslaitos Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) osoittivat onnettomuussimuloinneissa tulipalovaaran sekä myrkyllisen fluorivedyn muodostumisen mahdollisuuden.

Saksan ympäristövirasto Umweltbundesamt (UBA) tasapainottelee uusimmassa lausunnossaan. Se toteaa BAM:n tutkimukseen viitaten, että R-1234yf:n käyttöön liittyy vaaroja. Etenkin palotapauksissa esiintyvät korkeat lämpötilat saattavat saada aikaan fluorivedyn muodostumista ilman varsinaista palamistakin. Saksassa palaa vuosittain 30-40 000 autoa, ja näissä tapauksissa on odotettavissa, että fluorivetyä muodostuu.

UBA:n mukaan valmistajat voivat kuitenkin vähentää riskiä monin keinoin. Lueteltuja keinoja ovat kuumien pintojen suojaaminen , automaattisten palonsammutusjärjestelmien asentaminen, mahdollisesti muodostuneen fuorivedyn matkustamoon pääsyn estäminen jollakin täsmentämättömällä tavalla, kipinöinnin estäminen esimerkiksi törmäyksissä tapahtuvalla automaattisella virran poiskytkennällä sekä pelastushenkilökunnan ohjeistamisella.

EU: Ei lykkäystä

Itävaltalainen europarlamentin jäsen Jörg Leichtfried kysyi viime vuoden lopulla kirjallisesti EU:n komissiolta kylmäaineista seuraavaa

1. Onko komissio tietoinen, että tällä hetkellä ja määritellyllä direktiivin määräysten voimaanastumishetkellä kylmäaine R-1234yf:ää ei ole saatavissa riittävästi, jotta kaikissa uusissa autoissa voitaisiin käyttää sitä?

2. Tullaanko autonvalmistajille myöntämään poikkeuslupia tai -säännöksiä?

3. Jos tullaan, miten nämä poikkeukset on suunniteltu toteutettaviksi?

4. Miten komissio arvioi eri tutkimuslaitosten varoituksia aineen turvallisuudesta ja etenkin uuden kylmäaineen herkästä syttyvyydestä?

5. Onko jo olemassa tuloksia tai uutta tietoa komission käynnistämästä kartellitutkimuksesta uuden kylmäaineen tuottajia vastaan?

EU:n  teollisuuskomissaari  Antonio Tajani vastasi näin:

1. Kylmäaineen valmistajan julkistaman tiedotteen mukaan kylmäainetta on saatavana riittävästi, kun jatkettu siirtymäkausi päättyy, ja sitä tullaan toimittamaan kysyntää vastaavasti.

2. ja 3. Direktiivin 2006/40/EY mukaan 1.1.2011 jälkeen voidaan myöntää tyyppihyväksyntöjä vain sellaisille uusille automalleille, joiden ilmastointijärjestelmät on täytetty kylmäaineella, jonka kasvihuonevaikutus on vähäinen. Ei ole määrätty, mitä kylmäainetta on käytettävä. Kylmäaine R-1234yf:n toimitusvaikeuksien takia komissio on ilmoittanut, että se tulee 31.12.2012 saakka jättämään käynnistämättä rikkomusmenettelyjä kylmäaine R-132a:n käytöstä autojen valmistuksessa.

4. Komissiolla on tiedossa, että yksi valmistaja on julkistanut lehdistötiedotteen kylmäaineen käytöstä ajoneuvoissaan. Asianomaisen viranomaistahon alustavat päätelmät vahvistavat, että riski näissä ajoneuvoissa on vakava. Kansalliset viranomaiset arvioivat asiaa ja sen merkitystä muiden valmistajien kannalta. Muita tapauksia ei ole komission tiedossa.

Kylmäaineen helppoon syttyvyyteen liittyvien riskien vähentämiseen tarvittavien Uusien teknisten ratkaisujen kehittämiseksi on suoritettu ykstyiskohtaisia riskiarviointeja ja standardisointiprosesseja. Tässä yhteydessä on käynyt ilmi, että R-1234yf-kylmäaineen käyttöön liittyvät riskit ovat vähäisiä tai eivät ainakaan suurempia kuin muihin ajoneuvoissa käytettäviin syttyviin nesteisiin liittyvät riskit. Komission näkemyksen mukaan nykyinen sääntelyjärjestelmä riittää varmistamaan EU:n markkinoilla tarjottavien tuotteiden turvallisuuden.

5. Kylmäainevalmistajien kartelliepäilyyn liittyen komissio on 16.12.2011 käynnistänyt virallisen tutkimuksen näiden yhteistoiminnasta R-1234yf-kylmäaineen kehittämisessä, tuotannossa ja markkinoinnissa. Tutkimus on vielä käynnissä.

Komission kanta siis on, että uusi aine on turvallista, mutta vielä on meneillään ainakin muodollinen rauha. Saksalaisvalmistajat jatkavat vanhan kylmäaineen käyttöä.

Hiilidioksidiin siirtyminen nostaa kustannuksia

Hiilidioksidiin – eli R-744:ään – siirtyminen on teknisesti hankalampaa kuin R-1234yf:n käyttö. Uusi kylmäaine soveltuu ilman suurempia muutoksia myös nykymallisiin järjestelmiin. Hiilidioksidin käyttö sen sijaan edellyttää järjestelmien perusteellista muuttamista.

Käytettävä painetaso on tuntuvasti suurempi, mikä edellyttää osilta järeämpää rakennetta. Aine on myös lämmönsiirtokylvyltään heikompaa, joten lämmönvaihtokennojen eli höyrystimien ja lauhduttimien on oltava nykyistä kookkaampia.

Hiilidioksidia kylmäaineena käyttäviä järjestelmiä on jo olemassa, mm. japanilainen Denso on esitellyt sellaisen jo yli kymmenen vuotta sitten. Järjestelmät eivät toistaiseksi ole ilmeisesti kustannussyistä yleistyneet.

Kommentoi »