Tuulilasi

Autoverotusta koskevassa valituksessa tullille jälleen tappio


Valitus ympäristöperusteisen autoverolain soveltamisesta ratkaistiin Kouvolan hallinto-oikeudessa. Tullin tapa soveltaa nykyistä autoverolakia CO2-päästöön perustuen todettiin syrjiväksi. Päätöksessä ei kuitenkaan todettu, että tulli ei edelleenkään halua toimia EY:n tuomioistuimen päätösten mukaisesti.

Euroopan Yhteisön tuomioistuimen päätökset käytettyjjen tuontiautojen verotuksesta koskevat myös ympäristöperusteista autoverotusta. Koska tullissa osataan sekä lukea että kirjoittaa, tulli on ällipäinen ja haluton noudattamaan tuomioistuimen antamia päätöksiä.  Isomoottorisille vanhemmille tuontiautoille määrätään edelleen selvästi korkeampia veroja kuin aikoinaan uutena maahan tuotujen autojen arvossa veroa on jäljellä.

Asiasta on tehty valituksia. Kaksi niistä käsiteltiin Kouvolan hallinto-oikeudessa. Valittajat voittivat. Kummankin valituksen takana oli ilmeisesti keskustelupalstallamme silloin tällöin esiintynyt nimimerkki Autoverosika. Hänen laatimansa valitustekstin runko löytyy keskustelupalstaltamme:

http://www.tuulilasi.fi/keskustelu/autovero/hallinto-oikeus-tyrmasi-kaytettyjen-tuontiautojen-verotuskaytannon#comment-472913

Tullin verotuskäytäntö uuden autoverolain soveltajana arvioitiin syrjiväksi

Kouvolan hallinto-oikeudessa käsiteltiin valitus, joka koski käytetyn isolla moottorilla varustetun Jaguarin (vm 1999) verotuspäätöstä.  Hallinto.oikeus piti tullin tapa soveltaa nykyistä ympäristöseikkoja korostavaa autoverolakia syrjivänä. Päätöksessä, joka syntyi äänestyksen jälkeen, katsotaan, ettei ympäristösyidenkään perusteella verotus saa olla tuontiautoja syrjivää.

Autoverolaissa todetaan: ”Autoverolain 6 a §:n (266/2003) mukaan ennen vuotta 2003 valmistetun, käytettynä verotettavan henkilöauton veron osuus on 29 prosenttia bensiinikäyttöisen ajoneuvon verotusarvosta, jos mallikohtaista veroprosenttia ei ole julkistettu”.

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, muodostuuko vuonna 2010 käytettynä Suomeen tuodun mutta vuonna 1999 käyttöönotetun Jaguar-merkkisen auton verotus syrjiväksi, kun se taopahtuu nykyisen autoverolain mukaisesti hiilidioksidipäästöön perustuen? Syrjintä ratkaistiin vertaamalla tullin määräämää autoveroa Suomessa vuonna 1999 ensirekisteröityjen samanlaisten autojen nykyiseen arvoon sisältyvän veron määrään.

Suomessa ensirekisteröidyn Jaguarin veroprosentti määrättiin vuonna 1999 voimassa olleen autoverolain (1482/1994) mukaan. Tuolloin vero laskettiin auton hankinta-arvosta.

Vuoden 2003 autoverolain 6 a §:n (266/2003) mukaan ennen vuotta 2003 valmistetun, käytettynä verotettavan henkilöauton veron osuus on 29 prosenttia bensiinikäyttöisen ajoneuvon verotusarvosta, jos mallikohtaista veroprosenttia ei ole julkistettu. Hallinto-oikeus totesi, että tätä sääntöä on sovellettava valitustapaukseen, käytettyyn Jaguariin, jonka veroprosentteja tulli ei ole julkistanut.

Hallinto-oikeus perusteli päätöstään seuraavasti: Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, ettei niin sanotun keskimääräisen 29 %:n veron osuuden soveltaminen käytetyn ennen vuotta 2003 käyttöön otetun ajoneuvon verotuksessa ole syrjivää, jos Tullihallitus ei ole julkaissut kyseiselle ajoneuvomallille tietoa historiallisista veroprosenteista.

Tulli oli kuitenkin soveltanut verotuspäätöksessään nykyisen autoverolain veroprosenttia. Se on tuntuvasti suurempi kuin 29 % suuripäästöisille autoille.  Näin tulli on tulkinnallaan jarruttanut  tällaisten autojen tuontihalukkuutta perustellen päätöstä ensisijaisesti ympäristöseikoilla.

Ympäristöperusteinen autovero voi olla syrjivä

Hallinto-oikeus katsoi, että hiilidioksidipäästöihin perustuva verotus muodostuu syrjiväksi vuonna 1999 voimassa olleen lain aikana ensirekisteröityihin vastaavanlaisiin ajoneuvoihin verrattuna. Syrjimättömänä veron osuutena on pidettävä laissa 266/2003 määriteltyä 29 prosenttia, koska parempaa tietoa ei ole.

Päätös ei kuitenkaan ollut yksimielinen. Kaksi jäsenistä piti tullin verotuspäätöstä syrjivänä, mutta yksi oli toisella kannalla.

Erimielisen jäsenen erikoinen arvio

Vähemmistöön jääneen jäsenen mukaan valitus olisi tullut hylätä.

Hän katsoi, että ”tätä autoveroasiaa ei voida ratkaista pelkästään tullin käyttämää veroprosenttia tutkimalla. Ratkaisevaa on, onko nyt kannettu veron määrä syrjivä siihen nähden, mitä vastaavasta autosta olisi kannettu veroa vuonna 1999. Asiassa ei voi vakuuttua siitä, että tämä jo vuoden 2008 alusta voimassa ollut hiilidioksidipäästöihin perustuva autoverolaki olisi mitenkään syrjivä”.

EY:n tuomioistuimessa on useamman kerran käsitelty ympäristöperusteisten verojen syrjivyyttä käytettyjä tuontiautoja verotettaessa. Kerrasta toiseen päätös on ollut sama: tuontiautoon ei voida millään perusteella määrätä enempää veroa kuin on jäljellä samanlaisella maassa jo olevan auton arvossa. Olipa peruste mikä tahansa, liikaa maksuun pantu vero on tuonnin este ja siten tuontikilpailua syrjivää.

Ratkaisu koskee hyvin monia tuontiautoja

Autoveropäätöksen saamista koskeva valitusoikeus säilyy kolmen vuoden ajan verotuspäätöksen saamista seuraavan vuoden lopusta alkaen.Valitus käynnistetään tullille tehtävällä kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Jos tämä ei korjaa tilannetta, seuraavaksi tehdään valitus siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä verovelvollisen tai muun muutoksenhakuun oikeutetun asianosaisen henkilön kotikunta tai yhteisön kotipaikka oli päätöstä annettaessa.

Valitusaika oikaisuvaatimuksen johdosta tehtyyn päätökseen on kolme vuotta veron määräämistä tai palauttamista seuraavan kalenterivuoden alusta, kuitenkin aina vähintään 60 päivää oikaisupäätöksen tiedoksisaannista. Muussa asiassa valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Kouvolan hallinto-oikeuden antama päätös koskee hyvin monia isolla moottorilla varustettuja autoja, joiden verotus on tehty nykyisen ympäristöperusteisen autoverolain mukaisesti edellyttäen, että Suomen markkinoilla on samanlaisia autoja, joiden arvoon sisältyvä vero on pienempi kuin tuojalle on määrätty.

Asiaa ei kuitenkaan ole vielä ratkaistu lopullisesti. On enemmän kuin todennäköistä, että tulli hakee lupaa valittaa päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Jos lupa irtoaa, verottaminen jatkuu kuten ennenkin, sillä Kouvolan hallinto-oikeuden päätös ei tällöin ole lainvoimainen.

Tulli ei oikaise veropäätöksiä automaattisesti, vaan syrjivän verotuksen kohteeksi joutuneiden on itse tehtävä asiasta valitus. Toivottavasti mahdollisimman moni valittaa. Näin mahdollisuus liikaa perityn veron takaisin saamiseen ei pääse vanhenemaan.

Linkit päätöksiin:

http://www.oikeus.fi/61091.htm

http://www.oikeus.fi/61092.htm

Lue myös Autoverosian riemukas juttu Suomi-autojen valmistuksesta Saksassa:

http://www.tuulilasi.fi/artikkelit/nain-syntyvat-suomiautot

Julkaistu: 7.2.2013